Vilkår og betingelser

uuj

Parkeringsplads​ ​lejeaftale

 

1.​ ​Denne​ ​aftale

A. Denne aftale er mellem føreren ("Bilist"), der har reserveret en parkeringsplads via Bananaparking.dk ("Bananaparking") og ejeren eller operatøren ("Ejer") af parkeringspladsen ("parkeringspladsen"). Hver af parterne og detaljerne om parkeringspladsen og den foreslåede lejeperiode ("Lejeperiode") er angivet i bekræftelsesmailen ("Bekræftelses-e-mail"), som Bananaparking sender til bilisten og ejeren efter afslutningen af reservationen. Det gælder for alle reserveringer,

B. Ejeren repræsenterer og garanterer at han er ejeren af parkeringspladsen eller den person, der er behørigt autoriseret til at arrangere udlejning af parkeringspladsen. Denne aftale beskriver de vilkår og betingelser, der gælder mellem bilisten og ejeren vedrørende bilistens leje af parkeringspladsen.

C. Bilisten er enig i, at han er ansvarlig for at sikre, at enhver person, som han tillader at føre et køretøj til parkeringspladsen, overholder disse vilkår, og Ejeren er på samme måde enig i, at han er ansvarlig for, at enhver person, som hjælper dem med at forvalte en reservering eller er ansvarlig for eller autoriseret til at administrere parkeringspladsen opfylder betingelserne i denne aftale.

D. Bananaparking er Ejerens agent i henhold til denne aftale, men er ikke ejer. Denne aftale er mellem Bilisten og Ejeren (for nærmere oplysninger om de vilkår, der gælder mellembilisten og Bananaparking se venligst Bilist-aftalen).

E. Ejeren giver Bilisten tilladelse til at bruge og optage parkeringspladsen i lejeperioden som angivet i bekræftelses e-mailen. Bilisten er ikke Ejerens lejer og har ikke fået eksklusiv besiddelse af parkeringspladsen.

 

2.​ ​Reservering​ ​og​ ​betaling

A. Bilisten og Ejeren er enige om at foretage alle reserveringer til parkeringspladsen gennem Bananaparking og bekræfte, at Bananaparking kan håndtere reservering og betalingsprocessen på Ejerens vegne.

B. Alle reserveringer og betalinger vil blive foretaget i overensstemmelse med Bilistaftalen og denne aftale (Parkeringsplads​​lejeaftalen) og Bilisten anerkender, at alle betalinger til Bananaparking modtages af Bananaparking som agent for Ejer.

C. Betaling

1. Fuldt​ ​beløb​ ​ved​ ​reservering.

2. Hvis Bilisten har betalt hele beløbet for reservationen til Bananaparking på det tidspunkt, hvor bestillingen er foretaget, er der ingen yderligere betalinger, der skyldes Ejeren. Ejeren accepterer, at betaling til Bananaparking repræsenterer fuld betaling af Billistens betalingsforpligtelser for den pågældende reservering.

 

3.​ ​Aflysning/Afbestilling

A. Alle reserveringer er underlagt afbestillingsreglerne som angivet på hjemmesiden under Vilkår og

betingelser ("Afbestillingsreglerne"). Bilisten og Ejeren accepterer at overholde betingelserne i afbestillingsreglerne og tillader Bananaparking at administrere Afbestillingsreglerne.

B. Bilisten skal annullere deres reservation ved at logge på Bananaparking og behandle annulleringen via hjemmesiden/app. Meddelelse om annullering anses for at være modtaget på det tidspunkt, hvor bilisten udsteder en afbestillingsanmodning for deres reservation. Bananaparking er ikke ansvarlig for overførselsfejl.

C. Hvis Bilisten undlader at annullere reservationen ved hjælp af Bananaparking-afbestillingsproceduren, er Bilisten ansvarlig for det fulde beløb, der skal betales til Ejeren, og vil ikke modtage nogen refusion.

D. Ejeren accepterer at respektere alle reservationer.

E. Hvis ejeren skal annullere Billistens reservering på grund af ekstraordinære omstændigheder ud over ejerens rimelige kontrol, indvilliger Ejeren i at informere Bananaparking herom. Parterne er enige om, at Bananaparking skal kontakte Bilisten med forslag til passende alternative parkeringspladser, der skal leveres af en anden registreret Bananaparking Ejer. Bananaparking​ ​giver​ ​ingen​ ​garantier​ ​ ​ ​for,​ ​at en alternativ​ ​parkering​ ​kan​ ​findes​ ​og​ ​påtager sig ikke​ ​  ​noget​ ​ansvar​ ​som​ ​følge​ ​af,​ ​at Ejeren​ ​eller​ Bilisten​ ​har​ ​undladt​ ​at​ ​honorere​ ​reservationen​ ​eller​ ​for omkostningerne​ ​ved​ ​alternativ​ ​parkering​ ​eller​ ​andre​ ​omkostninger,​ ​der​ ​opstår direkte​ ​eller​ ​indirekte​ ​som​ ​følge​ ​af​ ​overtrædelsen​ ​af​ ​vilkårene​ ​i​ ​denne​ ​aftale.

4.​ Tilbagevendende bookinger

A. En tilbagevendende booking er en gentagne reservation i flere dage uger eller måneder i træk.

B. Bilisten vil blive forpligtet til at betale den første betaling på tidspunktet for reservationen. Alle efterfølgende betalinger betales ved start. Alle betalinger, skal betales til Bananaparking, som er autoriseret til at indsamle alle sådanne betalinger på ejerens vegne.

 

5.​ ​Lejeperiodens afslutning 

A. Bilisten skal forlade parkeringspladsen og ophøre med at bruge parkeringspladsen ved udgangen af lejeperioden. Den nøjagtige afgangstid fra parkeringspladsen er angivet i bekræftelses-e-mailen.

 

6.​ ​Overskridelse​ ​af​ ​lejeperioden

A. Medmindre Bilisten har forlænget lejeperioden er Bilisten ansvarlig for at betale hele prisen for den overskredne opholdstid. Bilisten er forpligtet til at betale det fulde beløb herfor. Såfremt  betaling ikke sker, vil Billisten kunne modtage parkeringsbøder for den ulovlige parkering. 

B. Ejeren bemyndiger Bananaparking til at indsamle betaling af eventuelle yderligere gebyrer fra Bilisten på Ejerens vegne.

C. Bananaparking kan anmode om et billede med et synligt tidsstempel på køretøjet, hvis der er tvivl om overskridelse.

D. Hvis bilisten overstiger lejeperioden med mere end 2 timer, forbeholder Ejeren sig ret til at instruere en tredjepart til at fjerne bilistens køretøj (r) fra parkeringspladsen og bilisten opkræves for omkostningerne ved en sådan handling.

 

7.​ ​Bilistforpligtelser

A. Bilisten har det primære ansvar for sin egen sikkerhed og sit køretøjs sikkerhed i lejeperioden. Ejeren er ikke ansvarlig for at sikre Bilistens eller køretøjets sikkerhed.

B. Bilisten må ikke tillade andre køretøjer end det køretøj, der er angivet i bekræftelses-mailen, at bruge parkeringspladsen i lejeperioden. 

C. Bilisten garanterer og accepterer at Billisten vil:

1. Holde parkeringspladsen ren, ryddelig og fri for skrald og lade parkeringspladsen være i samme stand som Billisten finder den;

2. Parkere køretøjet i parkeringspladsen uden at hindre tilstødende eller nærliggende parkeringspladser eller ejendom

3. Underrette ejeren eller Bananaparking om nogen skade på parkeringspladsen i lejeperioden, så snart en sådan skade opstår

4. Ikke gøre gene, eller tillade at der bliver gjort gene på parkeringspladsen , skade, irritation, ulejlighed eller forstyrrelse for Ejeren eller naboer til parkeringspladsen

5. Ikke udføre ulovlig aktivitet fra parkeringspladsen

6. Ikke udøve nogen forretningsmæssig eller kommerciel aktivitet fra parkeringspladsen

7. Ikke bruge parkeringspladsen til andet formål end parkering.

8. Opretholde den forsikring på køretøjet som krævet i gældende lovgivning

9. Skadesløsholde Ejeren mod ethvert tab, erstatningsansvar, skader, og omkostninger herunder omkostninger som følge af Bilistens uagtsomhed i forbindelse med parkeringspladsen, undtagen i det omfang sådanne tab, ansvar, skader, omkostninger eller udgifter skyldes de uagtsomme handlinger eller undladelser fra ejeren og

10. Opføre sig høfligt overfor Ejeren.

D. Bilisten erkender, at parkeringspladsen er en andens ejendom og accepterer ikke at få adgang til nogen anden del af ejendommen, som parkeringspladsen er knyttet til.

 

8.​ ​Ejerforpligtelser

A. Ejeren skal sikre, at parkeringspladsen er korrekt og fuldstændigt beskrevet i Bananaparking-noteringen, og specificere hvis parkeringspladsen ikke er egnet til bestemte køretøjstyper, eller hvis der er adgangsrestriktioner til parkeringspladsen.

B. Ejeren skal sikre, at parkeringspladsen er tilgængelig i lejeperioden, og må ikke forhindre bilisten at parkere i parkeringspladsen. Ejeren vil ikke tillade nogen anden person end bilisten og må ikke tillade andet køretøj end det køretøj, der er angivet i Bekræftelses Email, at bruge parkeringspladsen i lejeperioden.

C. Ejeren garanterer og accepterer at:

1. Beskrivelsen af parkeringspladsen er korrekt;

2. Ejeren bør være tilgængelig via telefon, SMS eller e-mail før eller ved begyndelsen af lejeperioden for at lede bilisten til parkeringspladsen;

3. De vil sikre, at parkeringspladsen nemt kan tilgås af bilisten og ikke er blokeret i starten af eller under lejeperioden;

4. De vil sikre, at parkeringspladsen er ren, ryddelig og fri for affald i starten af lejeperioden

5. De vil skadesløsholde Billisten mod ethvert tab, ansvar, skader, omkostninger og udgifter som følge af Ejerens uagtsomhed i forbindelse med parkeringspladsen, undtagen i det  omfang sådanne tab, ansvar, skader, omkostninger eller udgifter skyldes Billistens uagtsomme handlinger eller undladelser.

6. De vil hjælpe og samarbejde med Bilisten ved brug af Parkeringspladsen.

9.​ ​Klager,​ ​krav​ ​og​ ​ansvar

A. Hver part er enig i, at hvis der opstår en tvist om parkeringspladsen i lejeperioden, forsøger hver part i første omgang at løse en sådan tvist at Ejer og Billist kommunikere direkte. 

B. I tilfælde af at en tvist ikke kan løses direkte, er det aftalt, at en af parterne kan henvise tvisten til Bananaparking eller indgive en klage overfor den anden part. 

C. Klausul 8.1 eller 8.2 berører ikke nogen af parternes ret til at bringe ethvert krav mod den anden.

D. Ingen​ ​af​ ​parterne​ ​er​ ​ansvarlige​ ​over​ ​for​ ​den​ ​anden​ ​for​ ​tabt​ ​fortjeneste,​ ​tab​ ​af​ ​data eller​ ​omkostninger​ ​ved​ ​indkøb​ ​af​ ​erstatningsvarer​ ​eller​ ​-tjenester​ ​eller​ ​for eventuelle​ ​følgeskader,​ ​særlige,​ ​indirekte​ ​ ​ ​skader,​ ​som​ ​måtte opstå​ ​som​ ​følge​ ​af​ ​denne​ ​aftale,​ ​parkeringspladsen​ ​eller​ ​licensperiode​n​.

E. Ejerens ansvar for alle tab (med undtagelse af forsætlig eller grov uagtsom ejendomsskade, svig eller personskade eller død som følge af uagtsomhed) vil være begrænset til omkostningerne ved at få udskiftet parkeringspladsen for den aftalte lejeperiode 

F. Bilists ansvar for alle tab (med undtagelse af forsætlig eller hensynsløs ejendomskrænkelse, bedrageri eller personskade eller dødsfald som følge af uagtsomhed) vil være begrænset til størrelsen af parkeringsomkostningen

 

10.​ ​Generel​t ​ 

A. Ejer og Bilist hver især skadesløsholder Bananaparking og dets partnere, medarbejdere, advokater, agenter, repræsentanter, aktionærer, moderselskaber, datterselskaber, og tilknyttede virksomheder imod ethvert tidligere, fremtidigt og nuværende krav mellem Ejeren eller Bilisten.

 

12.​ ​Generelt

A. Hver part er enig i, at de har beføjelse til at indgå denne aftale.

B. Ingen af parterne har ret til at tildele eller videreformidle deres forpligtelser i henhold til denne aftale (med undtagelse af eventuelle opgaver, som Bananaparking kan udføre som agent for ejeren som angivet i denne aftale, bilistkontrakten og aftalen om parkeringspladsejeren).

C. Hver af parterne er ikke ansvarlig for den anden eller anses for at være i strid med disse vilkår på grund af forsinkelser i udførelse eller manglende opfyldelse af deres forpligtelser, hvis forsinkelsen eller fejlen skyldtes eventuel force majeure. 

D. Med undtagelse af svig udgør disse vilkår hele aftalen mellem parterne og erstatter eventuelle tidligere aftaler mellem parterne.

E. Parterne er enige om, at disse vilkår er rimelige og rimelige under alle. . Hvis en domstol finder, at nogen af bestemmelserne i denne aftale ikke er gyldige, forbliver de resterende bestemmelser i disse vilkår fuldt ud gældende.

F. Tvister afgøres i henhold til Dansk lov.

 

 

Aftale mellem billist og Bananaparking

 

1.​ ​Disse​ ​Vilkår

A. Disse vilkår og betingelser gælder for alle tjenester ("Tjenester"), der leveres eller arrangeres af Bananaparking ApS ("os", "vi" eller "Bananaparking") til eller for modtageren af Tjenesterne ("Bilist" eller "dig")

B. Disse vilkår og betingelser gælder til enhver tid, ved brug af denne hjemmeside Bananaparking.dk og tilhørende apps eller tjenester, herunder parkering og opladning af køretøjer, cykler samt opbevaring af varer ("Services") og ved at fortsat bruge hjemmesiden eller vores Tjenester, accepterer du, at disse vilkår og betingelser ("Vilkår"), er gældende for aftalen mellem dig og os ("Aftalen").

C. Disse Vilkår kan ændres fra tid til anden. Eventuelle ændringer eller nye vilkår vil være tilgængelige på vores hjemmeside på det tidspunkt du indtaster en reservation for en parkeringsplads eller brug af en anden af de andre tjenester vil være dem, der gælder. Aftalen kan opsiges, hvis du ikke ønsker at være bundet af sådanne ændringer, men forsat brug af vores hjemmeside eller Tjenester vil blive anset som en accept af de nye vilkår.

D. Bemærk venligst, at disse Vilkår kun gælder for levering af vores Tjenester  mellem Bananaparking og dig, så du kan bestille parkeringspladser fra vores registrerede parkeringsejere ("Ejere"). Disse Vilkår gælder ikke for brugen af parkeringspladser ("Parkeringspladser"). Udstedelse af licenser til brug af Parkeringspladser af ejerne reguleres i henhold til parkeringspladslicensaftalen med ejeren (se afsnit 6).

E. Denne aftale er personlig, og du er ansvarlig for at sikre, at enhver person (en "Autoriseret Person") du tillader at bruge en parkeringsplads du har reserveret,, overholder betingelserne i denne aftale og licensaftalen for parkeringspladsen. Du accepterer, at du er ansvarlig for Din Autoriseret Person.

F. Parkeringspladsaftalen og eventuelle yderligere begrænsninger, der indgår i en ejers beskrivelse af parkeringspladsen anses som en separat aftale mellem dig og Ejeren. Bananaparking er ikke part i denne aftale, og vi er ikke ansvarlige over for dig, ejeren eller nogen tredjepart for overtrædelse af parkeringsaftalen eller på anden måde i forhold til parkeringspladsen. Vi er ikke en ejendomsmægler, en agent eller et forsikringsselskab. Vi har ingen kontrol over førerens eller parkeringspladsens ejers adfærd og frafalder alt ansvar i den henseende i det omfang, det er tilladt i henhold til lovgivningen.

 

2.​ ​Registrering

A. Registrering er ikke nødvendig for at kunne få adgang til hjemmesiden, men du kan ikke bestille en parkeringsplads gennem os, hvis du ikke har registreret dig og ikke har en konto hos os ("Konto").

B. For at registrere eller foretage en reservation kræver vi, at du giver os dit navn, adresse, bilregistreringsnummer, bilmærke, model og farve og en gyldig e-mail adresse og mobiltelefon nummer. Vi kan fra tid til anden også kræve yderligere oplysninger. Bemærk venligst, at alle personlige oplysninger, du giver os, er underlagt persondatalovgivningen (General Data Protection Regulation – GDPR),

C. Du vil blive bedt om at oprette en adgangskode, når du registrerer dig. Vi anbefaler, at du opbevarer dit kodeord fortroligt og ikke opgiver det til  andre.  Hvis du opgiver din adgangskode til en tredjemand, der gør brug af vores Tjenester, vil en sådan tredjemand sidestilles med dig. Bananaparking kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle handlinger truffet af tredjemand, som du har oplyst din adgangskode til. Hvis du mener, at en tredjemand uberettiget bruger din konto, bedes du straks underrette os, hvorefter vi suspendere eller lukke din konto.

D. Du skal angive en gyldig e-mail adresse, når du registrerer dig, så vi kan sende reservationsbekræftelser og andre oplysninger vedrørende din brug af vores tjenester. Vi holdes ikke ansvarlige, hvis du undlader at angive en gyldig e-mail adresse, og du modtager ikke en reservationsbekræftelse eller anden information fra os. Hvis du bliver opmærksom på, at du har angivet en ugyldig e-mail adresse, bedes du straks rette disse oplysninger på bananaparking.dk.

E. Vi kan til enhver tid suspendere eller lukke din konto, hvis du overtræder disse Vilkår eller vilkår i licensaftalen for parkeringspladsen. Hvis vi suspenderer eller lukker din konto, kan du ikke længere bruge vores Tjenester og kan muligvis ikke få adgang til alle områder af hjemmesiden.

 

3.​ ​Forespørgsler, ​​Reservationer​ ​og​ ​Betaling

3.1​ ​Generelt

A. Hvis du ønsker at bruge en parkeringsplads, der annonceres på hjemmesiden, kan du gøre det via en reservation.

B. Vær opmærksom på, at aftalen om brug af parkeringspladsen er mellem dig og ejeren og er underlagt parkeringspladsaftalen. Du bør læse parkeringspladsaftalen omhyggeligt før parkeringspladsens tages i brug. Bananaparking optræder som ejerens agent med henblik på at indgå bindende aftaler mellem dig og ejeren, men er ikke ansvarlig for dig i forhold til parkeringspladsen bortset fra som angivet i denne aftale. Vi er ikke en ejendomsmægler, agent eller forsikringsselskab. Vi har ingen kontrol over bilistens eller parkeringsplads-ejerens adfærd og frafalder alt ansvar i denne henseende i det omfang, det er tilladt i henhold til lovgivningen.

3.2​ ​Øjeblikkelig​ ​reservation

A. En parkeringsplads kan bestilles via en øjeblikkelig reservation, hvor dens tilgængelighed vil kunne ses. Hvis de datoer du har brug for er tilgængelige, kan du vælge de ønskede datoer og tider. Hvis du ikke allerede har registreret hos os, bliver du bedt om at gøre det på dette tidspunkt.

B. Når du har valgt de datoer og tidspunktet du ønsker, vil vi anmode dig om. Vi vil også bede dig om at bekræfte, at du accepterer vilkårene i licensaftalen for parkeringsplads.

C. Når vi har modtaget betaling, og du har accepteret vilkårene i parkeringspladslicensaftalen, bekræftes din reservation, og du har indgået en bindende aftale med ejeren for brug af denne parkeringsplads. Vi sender dig reservationsbekræftelse per e.mail ("Bekræftelses e-mail"), som vil indeholde et telefonnummer til ejeren sammen med detaljerede instruktioner vedrørende bestillingen.

3.3 ​Betaling​ ​ved​ gentagen ​reservation

A. Der anmodes om det fulde beløb, der skal betales i forbindelse med din reservation.

B. Ved fast gentagene booking reservering vil vi såfremt det teknisk er muligt reservere det fulde beløb på kreditkortet, og så løbende fakturere og afregne det benyttede forbrug

C. Vi har tilladelse fra ejeren til at acceptere betaling fra dig på ejerens vegne.

 

4.​ ​Parkeringspladser

A. Du accepterer, at hjemmesiden er en platform for reklame for parkeringspladser, der ejes af ejere, og at Bananaparking ikke kan ifalde andet ansvar  for parkeringspladsen end at levere tjenesterne i henhold til denne aftale, som omfatter administration og bekræftelse af bestillinger  samt inkrævning af betaling på ejerens vegne.

B. Selvom vi bestræber os på at sikre, at parkeringsområderne, der annonceres på hjemmesiden, er af tilfredsstillende kvalitet, tilbyder vi ingen garanti for en parkeringsplads egnethed til dine behov. Tilsvarende har vi anmodet alle ejere om at angive korrekte oplysninger og parkeringspladsens tilstand på vores hjemmeside, og mens vi anvender rimelige bestræbelser for at verificere nøjagtigheden af sådan oplysninger, tilbyder vi ingen garanti i forhold til oplysningernes korrekthed.

 

5.​ ​Ejers​ ​ansvar

A. Vi er ikke ansvarlige for placeringen eller betingelsen for et parkeringsområdet, dets tilgængelighed eller ejers adfærd i licensperioden. Vi handler som agent for ejeren og ved at foretage en reservation, indgår du aftale med ejeren, hvorpå ejeren er forpligtet til at forsyne dig med parkeringspladsen.  altid underlagt parkeringspladsaftalen.

B. Medmindre andet er angivet i disse Vilkår, når vi har bekræftet din reservation, har vi ingen yderligere forpligtelse overfor dig i forhold til parkeringspladsen, eller din reservation.Ansvar herfor tilfalder ejeren.

C. Vi gør en stor indsats for at sikre, at vores ejere tilbyder en god service og leverer deres parkeringsplads i overensstemmelse med dine forventninger, men vi påtager os intet ansvar og er ikke ansvarlige over for dig, hvis parkeringspladsen eller tjenesterne hos ejeren generelt ikke opfylder dine Krav eller du finder dem utilfredsstillende på nogen måde. 

 

6.​ ​Reservationen

A. Du må kun bruge parkeringspladsen på de tidspunkter, der er angivet i reservationsbekræftelsen. Hvis du bruger parkeringspladsen på et tidligere eller senere tidspunkt, kan du være ansvarlig for ejeren under parkeringspladsaftalen, og dit køretøj kan blive fjernet. Parkeringspladsen indeholder omkostninger, som skal betales af dig i tilfælde af en tidsmæssig overskridelse af brugen for Parkeringspladsen.

B. Du skal bruge det køretøjet, hvis detaljer er blevet meddelt til os. Hvis du bruger et andet køretøj, kan du ikke parkere. Hvis du ønsker at ændre det køretøj, du parkerer, kan du ændre din reservation ved at logge ind og vælge knappen​ ​'Ændre​ ​reservation' for den pågældende reservation.

C. I løbet af din reservationsperiode skal du kontakte ejeren, hvis du har spørgsmål om Parkeringspladsen, ved hjælp af kontaktnummeret eller vores meddelelsessystem.

D. Ved ankomsten til Parkeringspladsen i starten af din reservationsperiode skal du inspicere parkeringspladsen og sørge for, at du er tilfreds med Parkeringspladsen opfylder beskrivelsen på hjemmesiden. Hvis du ikke er tilfreds, skal du straks kontakte ejeren. Hvor det er muligt, skal enhver tvist mellem dig og ejeren vedrørende parkeringspladsen behandles i starten af reservationsperioden og uden vores inddragelse, så du stadig kan benytte din reservation tilfælde af, at tvisten hurtigt løses. Hvis dette ikke viser sig muligt, accepterer du, at Bananaparking kan afgøre sagen (efter eget skøn), og under sådanne omstændigheder gælder denne aftales bestemmelse 7

7.​ ​Klager​ ​og​ ​tvister

A. Du accepterer, at hvis du i licensperioden har nogen tvist med en ejer om dem eller deres parkeringsplads, at du vil forsøge at løse det i første omgang ved at kommunikere direkte med ejeren.

B. Hvis en tvist ikke kan løses  direkte med Ejeren, kan du henvende dig til os om tvisten eller oprette en klage. Tilsvarende kan en Ejer henvise en tvist til os. Vi vil søge at løse tvisten, og vi kan kræve, at du foretager en yderligere betaling til jeren, eller vi kan kræve, at ejeren refunderer betalinger, de har modtaget i forhold til den relevante reservation til dig.

C. I tilfælde af at vi bestemmer, at en Ejer skal udbetale en refusion eller anden betaling til dig, og hvis vi holder penge på ejerens vegne, kan vi gøre refusion på ejerens vegne (men vi er ikke forpligtede til at gøre det). Du skal rejse enhver tvist med os så hurtigt som muligt. Hvis ejeren har indkrævet betalingen direkte hos dig, eller hvis vi har overført din betaling til en Ejer, er du ansvarlig for at kræve tilbagebetaling fra Ejeren.

D. Hvis vi bestemmer, at du skal betale et ekstra beløb til en Ejer (f.eks. hvis der er en tidsmæssig overskridelse), giver du os tilladelse til at opkræve betaling fra dit kredit du har leveret.

 

8.​ ​Afbestilling​ ​og​ ​opsigelse

A. Du accepterer at overholde afbestillingsreglerne, der er indeholdt i parkeringspladsaftalen ("Afbestillingsreglerne").

B. Desuden er du enig i, at hvis en Ejer ønsker at annullere en reservation, kan de gøre det via os og vores hjemmeside. Hvis vi skal behandle en aflysning, vil vi gøre det i overensstemmelse med Afbestillingsreglerne.

C. Hvis du har betalt et reservationsgebyr og skal foretage yderligere betalinger til en Ejer under annulleringspolitikken, giver du os tilladelse til at indsamle betaling på vegne af ejeren ved hjælp af de betalingsoplysninger, du har leveret. Vi forbeholder os også ret til at annullere din konto og opsige denne aftale, hvis du ikke betaler indenfor de tidsrammer, der er angivet i Afbestillingsreglerne.

D. For at undgå tvivl er det Ejerens ansvar at foretage en refusion, som du har ret til i henhold til Afbestillingsreglerne. Men hvis vi holder penge på Ejerens vegne, kan vi (efter eget skøn) refundere beløb til dig.

 

9​. ​Dine​ ​forpligtelser

9.1. Du​ ​skal:

A. Acceptere at overholde og handle i overensstemmelse med hver licensaftale om parkeringsplads.

B. Ikke bruge parkeringspladsen eller behandle Ejeren på nogen måde, som kunne anses for at være skadelig for Bananaparking’s forretning eller omdømme eller gøre noget, der kan påvirke vores forhold til en ejer negativt.

C. Ikke forsøge at kontakte en ejer direkte før en reservation er blevet bekræftet.

D. Ikke forsøge at booke nogen parkeringsplads annonceret på vores hjemmeside andet end gennem reservationsproceduren beskrevet i punkt 3. 

E. Give os nøjagtige oplysninger og sørg for, at alle detaljer, vi har om dig (herunder din e-mail adresse), er opdaterede og gyldige.

F. Ikke bruge hjemmesiden på nogen måde, som kan skade Bananaparking’s omdømme eller brug af hjemmesiden eller vores tjenester af andre brugere eller tredjeparter.

G. Opretholde forsikring på køretøjet som krævet i gældende lovgivning og

H. Hvor det er relevant, kun give os kredit- eller betalingskortoplysninger, som du er eneste kontohaver for.

9.2. Du​ ​bekræfter:

A. At de oplysninger du angiver til Bananaparking er korrekte, og at din oprettede konto ikke er falsk, eller til brug for ulovlig aktivitet.

9.3 Du​ ​garanterer​ ​at:

A. Du har beføjelse til at indgå denne aftale og enhver aftale med en Ejer om brug af et parkeringsområde og

B. Du har et gyldigt kørekort og køretøjsregistrering.

 

10.​ ​Ophør​ ​og​ ​suspension

A. Hvis du overtræder denne aftale kan vi til enhver tid suspendere din konto. Desuden kan vi suspendere din adgang til hjemmesiden eller tjenesterne, hvis vi mener, at du er i strid med denne aftale.

B. Hvis vi af en eller anden grund suspenderer din konto eller adgang til hjemmesiden, kan vi nægte at tilbyde dig tjenester, herunder retten til at foretage yderligere bestillinger.

Hvis du forsøger at omgå denne bestemmelse ved at forsøge at oprette en ny konto, forbeholder vi os ret til at opsige denne aftale og enhver eksisterende konto, du måtte have.

C. Vi kan opsige denne aftale og din konto til enhver tid, hvis:

1. Du er i strid med enhver bestemmelse i denne aftale.

2. Vi formoder at du vil overtræde denne aftale.

3. Du bliver eller vi har mistanke om at du er ved at blive insolvent.

D. Ved opsigelsen vil du ikke længere kunne bruge vores tjenester eller foretage bestillinger gennem os. Hvis, når vi opsiger denne aftale, du har nogle udestående reservationer, som du har forudbetalt, kan vi refundere dig i overensstemmelse hermed. Enhver sådan refusion er efter vores absolutte skøn.

E. I tilfælde af opsigelse vil vilkårene i denne aftale fortsætte uhindret, for så vidt som sådanne relationer vedrører eksisterende reservationer eller konsekvenserne af en tidligere reservation (herunder vilkår vedrørende gebyrer, ansvarsfraskrivelse, erstatningsansvar og skader).

 

11.​ ​Forsikring

A. Du er ene og alene ansvarlig for enhver forsikring, som du måtte kræve eller have behov for med henblik på brug af et parkeringsområde. 

 

12.​ ​Kundeklausul

A. Du må ikke forsøge at anmode om eller fremkalde eller forsøge at fremkalde, nogen kunde, leverandør, licenshaver eller forretningsforbindelse med Bananaparking eller nogen bilist eller anden ejer gennem enhver form for kommunikation, herunder skriftlig og mundtlig kommunikation foretaget af dig selv eller en tredjepart med henblik for transaktion uden for hjemmesiden.

 

13.​ ​Forbehold

A. Brug af hjemmesiden og vores Tjenester sker på egen risiko. Du anerkender og accepterer, at Bananaparking ikke har pligt til at foretage kontrol af en parkeringspladsejer. Webstedet og tjenesterne leveres "som de er", uden nogen form for garanti, enten udtrykkelig eller underforstået. Uden forbehold for dette, Bananaparking garanterer ikke, at hjemmesiden eller vores Tjenester opfylder dine krav eller vil være tilgængelige. Bananaparking giver ingen garanti for kvaliteten af Tjenesterne eller nøjagtigheden, aktualiteten, sandheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af indhold, der er beskrevet via hjemmesiden eller Tjenesterne.

B. Intet råd eller information, uanset om det er mundtligt eller skriftligt, hentet fra Bananaparking eller via hjemmesiden eller tjenesterne, vil skabe nogen garanti, der ikke udtrykkeligt er fremsat her.

C. Du er eneansvarlig for al kommunikation og interaktion med andre brugere af hjemmesiden eller ved brug af vores Tjenester og med andre personer, som du kommunikerer med eller interagerer med som følge af din brug af hjemmesiden eller vores Tjenester, herunder men ikke begrænset til Ejere af parkeringspladser. Du er indforstået med, at Bananaparking ikke kan bekræfte udsagn fra brugere af hjemmesiden eller tjenester eller kan gennemgå eller besøge alle parkeringsområder...

 

14.​ ​Dit​ ​ansvar​ ​og​ ​erstatning

A. Du accepterer at skadesløsholde Bananaparking, dets datterselskaber og deres respektive, direktører, ledere, medarbejdere og agenter ("Bananaparking") fra og imod alle krav, skader, forpligtelser, tab,  omkostninger, og udgifter (herunder men ikke begrænset til advokat og revisors honorarer) som følge af: (i) dine handlinger eller undladelser i forhold til Tjenestene, hjemmesiden, parkeringspladsen eller reservationen; (Ii) din overtrædelse af enhver bestemmelse i denne Aftale (Iii) din overtrædelse af enhver tredjeparts ret, herunder uden begrænsning nogen ophavsret, ejendom, reklame eller privatlivets ret; (Iv) enhver påstand om, at ethvert indhold uploadet af dig til hjemmesiden forårsagede skade på en tredjepart (V) din overtrædelse af enhver lov eller (vi) dit brud på licensaftalen for parkeringsplads.. 

 

15.​ ​Ansvarsbegrænsning

A. Bananaparking er ikke ansvarlig for tabt fortjeneste, tab af data eller omkostninger ved indkøb af erstatningsprodukter eller tjenesteydelser eller for ethvert krav eller krav mod dig af en anden part. Under ingen omstændigheder vil Bananaparking være ansvarlig for eventuelle følgeskader eller indirekte skader, som måtte opstå som følge af (i) fejl,  unøjagtigheder på hjemmesiden eller tjenesterne, (ii) personskade eller ejendomsskade af nogen art som følge af din adgang til og brug af hjemmesiden eller tjenester eller enhver reservation med en ejer i det omfang, det er lovligt tilladt, iii) uautoriseret adgang til eller brug af vores sikre servere og/eller enhver personlig, institutionel, teknisk eller anden information, der er opbevaret deri, (iv) enhver afbrydelse eller ophør af overførsel til eller fra hjemmesiden, (v) eventuelle fejl, vira, trojanske heste eller lignende, som kan overføres til eller gennem hjemmesiden af en tredjepart, eller for ethvert tab eller skader af enhver art som følge af din brug af Hjemmesiden eller Tjenesterne, dog forårsaget af og under enhver form for ansvar (herunder uagtsomhed), selvom du er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Du anerkender, at de beløb, der skal betales i henhold til denne Aftale, delvis er baseret på disse begrænsninger Ovenstående ansvarsbegrænsning finder anvendelse i det omfang, loven tillader det i den gældende jurisdiktion hvor vores Tjenester benyttes.

 B. For at undgå tvivl indebærer det erstatningsansvar, der er udelukket i henhold til pkt. 14.A, ethvert tab, der opstår som følge af din aftale med nogen Ejere eller som følge af parkeringspladsen, og vi påtager os intet ansvar for nogen handling eller udeladelse af Ejeren i forbindelse med en parkeringsplads eller din reservation.

C. Hvis du er hjemmehørende i Danmark, er ansvaret, der er udelukket i henhold til pkt. 14.A, udelukket situationer hvor svigagtigt adfærd, forsætlig adfærd eller tyveri skal vise sig at have fundet sted fra vores side, og intet i denne aftale begrænser eller udelukker vores ansvar for død eller personskade som opstår som en følge af vores forsømmelighed eller uagtsomhed hos vores medarbejdere, agenter eller selvstændige entreprenører.

D. Vores ansvar overfor dig for tab i henhold til denne Aftale (med forbehold af ethvert ansvar i henhold til punkt 14.) er begrænset til det samlede beløb, du har betalt til os (som agent for ejeren) i henhold til denne Aftale.

E. Der kan ikke rejses krav mod os i forbindelse med denne aftale mere end 12 måneder efter den reservation, som kravet vedrører er foretaget.

F. Du accepterer, at ovennævnte udelukkelser af ansvar er rimelige under alle omstændigheder, især i lyset af, at vores Tjenester kun omfatter levering af hjemmesiden og tjenester og ansvar for parkeringspladsen og opfyldelse af en reservation udelukkende tilhører ejeren for hvem vi kun handler som en agent i begrænset kapacitet.

 

16.​ ​Opladning​ ​af​ ​Elektrisk​ ​køretøj

A. Du skal følge alle brugsanvisninger i forhold til brugen af et opladningssted. Det er dit ansvar at sikre, at opladningen af dit køretøj ved hjælp af et opladningssted udføres sikkert for at undgå personskade eller ejendomsskade. Dette omfatter især, men er ikke begrænset til at sikre, at du tager al rimelig forsigtighed, når du oplader dit køretøj, og at:

1. Du har alle nødvendige stik og ledninger til at gøre det muligt for din bil at blive opladet ved et opladningspunkt.

2. Forbindelseskablet skal være sikkert tilsluttet til dit køretøj, og positionering af forbindelseskablet må ikke være til fare for andre.

3. Tilslutningskabel må ikke frakobles fra køretøjet, før stikket fjernes fra opladningspunktet. Og køretøjet må ikke køres med stikkablet, der stadig er fastgjort til opladningspunktet.

B. Vi kan ikke garantere, at ethvert opladningspunkt er fuldt operationelt, da disse faktorer er uden for vores kontrol og afhænger af handlinger fra tredjeparter, herunder Ejeren. Hvis du oplever problemer med at få adgang til eller bruge eventuelle opladningspunkter, bedes du kontakte os.

C. Du vil være ansvarlig for eventuelle skader forårsaget til et opladningspunkt, enhver anden ejendom eller for skade på nogen person på grund af brud på disse vilkår af dig eller din autoriserede person eller for din eller din autoriserede persons misbrug eller uagtsomhed eller manglende evne til at overholde brugsanvisninger eller vejledning i forhold til et opladningspunkt og/eller dit køretøj. Du skal straks underrette os om eventuelle skader forårsaget på et opladningssted.

D. Vær opmærksom på, at Ejeren er ansvarlig for opladningspunktet (herunder for levering af elektricitet til et sådant ladestik), og vi har intet ansvar eller ansvar over for dig i forbindelse med et sådant opladningssted. Hvis du eller din autoriserede person lider tab eller skade, mens du bruger et opladningssted, skal du straks underrette os.

 

17.​ ​Generelt

A. Hver af parterne garanterer sin beføjelse til at indgå aftalen og har fået alle nødvendige godkendelser til at gøre det.

B. Ved at indgå denne aftale accepterer du også vores privatlivspolitik, som er tilgængelig på vores hjemmeside.

C. Enhver meddelelse, der skal afgives hos en af parterne, skal sendes ved forudbetalt indleveret aflevering, anbefalet brev, fax eller e-mail til adressen på den relevante part, der er vist i begyndelsen af denne aftale eller anden fysiske eller elektroniske adresse, som kan meddeles af den ene part til den anden.

D. Ingen aftalens gyldighedsperiode vil kunne fuldbyrdes af enhver person, der ikke er part i den, herunder (hvis du har bopæl i Danmark) enhver håndhævelse gennem kontrakten (rettigheder for tredjeparter).

E. Vi har ret til at tildele eller underentreprise vores forpligtelser i henhold til denne aftale.

F. Begge parter frigives fra deres respektive forpligtelser i tilfælde af en national nødsituation, krig, uoverensstemmende statslig regulering eller hvis nogen anden årsag ud over parternes rimelige kontrol eller en af dem gør aftalens opfyldelse umulig.

G. Hver part erkender, at aftalen, herunder privatlivspolitikken, indeholder hele aftalen mellem parterne. Du accepterer, at disse vilkår er rimelige , men hvis en bestemmelse i denne aftale strider mod gældende lovgivning, eller ikendes af en domstol til at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves skal bestemmelsen i det omfang, det er påkrævet, afskæres fra denne aftale uden at ændre de resterende bestemmelser i denne aftale og må ikke på nogen måde påvirke andre forhold vedrørende gyldigheden eller håndhævelsen af denne aftale. Ingen forsinkelse eller forsømmelse fra den ene part til at håndhæve den anden parts vilkår i denne Aftale anses enten for at være en undtagelse eller på nogen måde forringer enhver parts rettigheder i henhold til denne Aftale. Generelt

Hver af parterne garanterer sin beføjelse til at indgå aftalen og har fået alle nødvendige godkendelser hertil. Ved at indgå denne aftale accepterer du også vores brugsbetingelser og vores privatlivspolitik, som begge er tilgængelige på vores hjemmeside.

Enhver meddelelse, der skal afgives hos en af parterne, skal sendes  ved e-mail til adressen på den relevante part, der er vist i begyndelsen af denne aftale eller anden fysiske eller elektronisk adresse, som kan meddeles af den ene part til den anden.

Lovvalg​ ​og​ ​værneting

Denne Aftale er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved de Danske domstole.

 

Afbestillings regler

1. En parkeringsplads kan afbestilles indtil 15 minutter booking start tid.

2. En parkeringsplads kan kun forlænges ikke forkortes.

 

Udlejer aftale

I vore bestræbelser på at markedsføre din parkeringplads, vil vi sommetider tilbyde gratis parkering til f.eks journalister, samt gøre brug af vouchers med 2 timers gratis parkering og "Tip en ven" rabatter.

Både du, vi og bilisten vil nyde godt af de forskellige tiltag, som er gode investeringer, og som i det lange løb vil give et godt afkast - men hverken du eller vi tjener noget på disse lejlighedsvise bookings.